Deklaracja dostępności

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Wstęp

Biblioteka Publiczna w Bralinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swoich stron internetowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biblioteki Publicznej w Bralinie https://bip.biblioteka-bralin.pl/

Data publikacji strony internetowej: 02.01 2016 r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji:  01.02.2022 r

Strona internetowa  jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń:

 • pomimo starań redaktorów strony, pewne dokumenty opublikowane mogą być niedostępne z uwagi na fakt, że opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 • niektóre filmy zamieszczone mogą również nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów, z uwagi na fakt, że zostały opublikowane również przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej lub pochodzą ze źródeł zewnętrznych,

Oświadczenie sporządzono dnia 01.02.2022 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej  prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Ewa Jędrysiak, adres poczty elektronicznej: biblioteka@bralin.pl . Kontaktować się można także dzwoniąc na numer telefonu 62 78 11232. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. Wejście do budynku Biblioteki Publicznej Bralinie znajduje się w podwórzu przy ul. Rynek 3.
 2. Przed budynkiem znajduje się parking, na którym jest wydzielone  miejsce postojowe dla osób niepełnosprawnych.
 3. Drzwi wejściowe i podjazd do budynku są przystosowane do przejazdu wózka inwalidzkiego.
 4. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a i oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 5. Istnieje możliwość zapewnienia asysty przez pracownika biblioteki przy wejściu do budynku po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym – tel. 62 7811232.
 6. Istnieje możliwość wstępu z psem asystującym.
 7. W budynku znajduje się jeden poziom: parter.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Biblioteka Publiczna w Bralinie
Data utworzenia:2021-03-05
Data publikacji:2021-03-05
Osoba sporządzająca dokument:Ewa Jędrysiak
Osoba wprowadzająca dokument:Ewa Jędrysiak
Liczba odwiedzin:1574